اگر آن ترك شيرازي بدست آرد دل ما را

خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنيا را

نه جان و روح مي بخشم نه املاك بخارا را

مگر بنگاه املاكم؟چه معني دارد اين كارا؟

و خال هندويش ديگر ندارد ارزشي اصلاً

كه با جراحي صورت عمل كردند خال ها را

نه حافظ داد املاكي، نه صائب دست و پا ها را

فقط مي خواستند اين ها، بگيرند وقت ما ها را…..؟؟؟

دسته ها : يك بغل خنده
دوشنبه نوزدهم 10 1390 11:58 بعد از ظهر

آدابي غذا خوردن توي مهمونيا ومراسمات اصوانيا 1) قبلي غذا ميباس رف دسشويي 2) بغل دسي بزرگوني مجلس مي باس وايساد ( اونجا سفره پر رنگ ترس) 3) اول مرغ ا كباب ا ماهيا وردار بدي برنجا بكش(تو نسخه اصيل تر ميگن اصي برنج نكش) 4) اگه سري ميزي عروسيا ايناس، آاآ ميبيني‌ ضايع نيست،بشقابي بغل دسيادا بذار زيري بشقابد تا كسي بغل دسد واي نسد ... 5) دوغاآخري دس بخور آخه ماساش كفي دلد ميشيند سير ميشي‌ 6)كمر بندا اول محكم كون آ يخده يخده واز كون تا آجري بيچيني 7) هر دفي سردا بالا كون آ شكري خدا را بكون آ يه نفسي عميق بكش تا يخدچي جا تو معدد وا بشد 8)اگه ميشد نشينا غذا بخور!تا وايسي غذا كف ميشيند بيشتر ميخوري 8)يك روش براي خوردن كباب آ خورش ماس با هم: كبابي كوبيده را چار لا كونين آ چنگالا بزنين توش بعد بزنين تو خورش ماس آ سه تا تابش بدين تا خب جذب كوند خورش ماسا را. بعدي خيلي خيلي سريع بذارين دندون! چون اين كار خيلي سريع اتفاق مي افتد معده نيميتوند به مغز فرمون بدد چيطو شد و شوما سير نيميشين به اين راحتيا!

دسته ها : يك بغل خنده
شنبه دهم 10 1390 9:17 بعد از ظهر
X